แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แปลงยาว (Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1hPnxqwIsaMuVhP1rYQR2gWJT3oN05wzs/view?usp=sharing

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1pKF86t4kU7kNSrU32UG8BMQrAb5zWgIW/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1zITmVDgWnbK91hzlFWVCEtftI6jyQTsr/view?usp=sharing

แผนงานเงินบำรุงโรงพยาบาลแปลงยาว ประเภทงบลงทุน-ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1sRO_09i-7dHXC1lPWQVPPWM9Y0ycA-RS/view?usp=sharing

แผนงานเงินบำรุงโรงพยาบาลแปลงยาว ประเภทโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1RfoHiVP8ai9LfF0Se6h0xE0GIxdesXzU/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/1zEqbHxt8QwDJijo-EJEEFliP_G8qpxsN/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเภสัชกรรม) ประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/1rqKFoYaTxHebe7jwLjvLnrU3I2smVT--/view?usp=sharing

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1sNRPuU7nHsGzBdqskr4ZdqKLbpFoN-22/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh