ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงทิพวรรณ   ไชยประการ

แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว

เบอร์โทร.081-996-3146 Email:doctortik@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มงาน

เสาวณา เมรสนัด

เสาวณา เมรสนัด

กลุ่มงานการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : 081-589-1585 . . . . Email : awarporn@gmail.com

กัญญ์วราฑ์ สิริไชยธยากุล

กัญญ์วราฑ์ สิริไชยธยากุล

กลุ่มงานทันตกรรม

ทันตแพทย์ชำนาญการ . . . . . . . เบอร์โทร : 083-996-5365 . . . . . . . Email : Dent.plaengyaohosp@gmail.com

กนกพร สุขสมทรัพย์ทวี

กนกพร สุขสมทรัพย์ทวี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทร : 089-094-3586 . . . . Email : jai_10856@hotmail.com

กนกพร    ทองเลื่อน

กนกพร ทองเลื่อน

กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : 081-863-5529 Email : knp.pharm@gmail.com

นงนุช  คะพิมพ์ภิบาลบุตร

นงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร : 086-331-6255 Email : nongnuch26022517@gmail.com

นิตยา แก้วลี

นิตยา แก้วลี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร : 081-762-4934 Email : mind3003@gmail.com

มัทนา ผลุงกระโทก

มัทนา ผลุงกระโทก

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ เบอร์โทร : 090-832-7189 Email : run_run_ning@hotmail

พชราวลี เนียมสุวรรณ

พชราวลี เนียมสุวรรณ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เบอร์โทร : 085-113-4550 Email :Poeng001@hotmail.com

.

กมลรัตน์  ญานลักษณ์

กมลรัตน์ ญานลักษณ์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นักกายภาพปฏิบัติการ โทร :0992787108 kamonrat.aor@gmail.com

ไพรินทร์  ผาสิน นักโภชนาการปฏิบัติการ

ไพรินทร์ ผาสิน นักโภชนาการปฏิบัติการ

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

เบอร์โทร : 093-224-6463 Email : Phairin12022527@gmail.com

ณัฐโชค เปรมธนารักษ์

ณัฐโชค เปรมธนารักษ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร : 083-996-5365 Email : Dent.plaengyaohosp@gmail.com