ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ ปี2558

1. อ าเภอ TO BE NUMBER ONE อันดับที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๘

๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา อันดับที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕8

๓. Best practice ยาเสพติด ล าดับที่ ๒ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

๔. การด าเนินสมาธิบ าบัดในสถานบริการดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ปี๒๕๕๘

๕. รพ.สต.หนองไม้แก่น ได้รับรางวัลจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ ๑ ระดับจังหวัด และเป็นที่ ๒ ระดับเขต

๖. นางสาวดาวรุ่ง บัวผัน ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ประเภทพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

๗. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

๘. โรงพยาบาลผ่านการรับรองประเมินซ ้าตามมาตรฐาน HA ปี ๒๕๕๘

๙. เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีผ่านมาตรฐานเขต ระดับดี ปี ๒๕๕๘

๑๐. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๕๘

๑๑. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดซ า ปี ๒๕๕๘

Add comment


Security code
Refresh