ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     โรงพยาบาลแปลงยาว ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ เป็นถนนสายเศรษฐกิจ      จากท่าเรือน้ำลึกมาบตะพุด จ.ระยอง ถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลที่พัฒนามาจากสถานีอนามัยตำบลวังเย็น และได้เป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 15 เมษายน 2531  โดยมีการจัดหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่มาบริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกวันอังคาร 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โรงพยาบาลแปลงยาวได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ให้ยกฐานะจากโรงพยาบาลสาขาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ ดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง โดยได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียงและเปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน 

พื้นที่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ ๔ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มีอาคารให้บริการ ๑๕ อาคาร โดยให้บริการตรวจรักษาทั่วไปมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการทั้ง ๔ มิติ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในทุกกลุ่มโรค รวมถึงการให้บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด ครอบคลุมประชากร ณ ปัจจุบัน  จำนวน ๔3,814 คน ประชากร UC ๒๖,095 คน ประชากรที่อพยพมาใช้แรงงานทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรมประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน ประมาณ  2,939 คน   มี  ๔ ตำบล ๔๘ หมู่บ้าน โดยประสานความร่วมมือในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๖ แห่ง แบ่งการปกครองออกเป็น      ๗ ท้องถิ่น และทุกท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนรวมจำนวน ๗ แห่ง

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ

1.โรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด จังหวัดระยอง ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางสายธุรกิจ และเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง

2.พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ราชการของอำเภอ และอยู่จุดศูนย์กลางสะดวกต่อการคมนาคม ระหว่างเครือข่ายระยะทางระหว่าง รพ.สต.ที่ใกล้ที่สุดถึง โรงพยาบาลคือ 5 กิโลเมตร  รพ.สต.ที่ไกลที่สุด 28  กิโลเมตร

อาคารสถานที่ที่สำคัญ:

อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุฉุกฉิน  อาคารผู้ป่วยคลอด ห้องทันตกรรม ห้องงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ห้องงานประกันสุขภาพ ห้องกลุ่มการพยาบาล ห้อง X- Ray  ห้องงานชันสูตร คลินิกจิตเวช ห้องเก็บเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซักฟอก ห้องจ่ายกลาง อาคารโภชนาการ  ห้องเก็บเครื่องมือช่าง อาคารพัสดุ ประกอบด้วย คลังยา คลังวัสดุการแพทย์ อาคารแพทย์แผนไทย  กายภาพและโรงอาหาร โรงจอดรถ 3  แห่ง  บ่อระบบบำบัดน้ำเสีย สวนสุขภาพ อาคารควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ อาคารพักขยะ

 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารขนาด 30 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

โดยมีกำหนดการเปิดใช้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

Add comment


Security code
Refresh