วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่บริการดี โดยทีมบุคลากรคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประชาชนมั่นใจบริการ”

 

ค่านิยม (Values) 

บริการด้วยหัวใจ รักใคร่ สามัคคี  (4 H: HEAD   HEART  HAND  HEALTH) 

ใช้หลักพรหมวิหาร 4  เป็นหลักธรรมประจำใจ 

1. เมตตา (ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข)  

2. กรุณา (ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์)       

3. มุฑิตา (ความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขในทางที่เป็นกุศล

4. อุเบกขา (การวางจิตเป็นกลาง ทำวางใจให้เป็นกลาง

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการด้านดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบงานสำคัญ ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์

    รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีวินัย 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh