ติดต่อโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

60 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ 038-589002-3

โทรสาร 038-589002

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อภายใน

ประชาสัมพันธ์ 038589002 ต่อ 104

งานประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

 - งานยุทธศาสตร์ ต่อ 107

 - งานประกันสุขภาพ ต่อ 132,134

 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 124

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต่อ 100

 - งานการเงิน ต่อ 103

 - งานธรุการ ต่อ 102

 - งานพัสดุ ต่อ 101

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อ 217

กลุ่มงานงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) ต่อ 159

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ต่อ 105,106

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ต่อ 116

Add comment


Security code
Refresh