ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567    ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม  2566 

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1BGHHALrMUhn5eCrWMUaqUtCcms5dJdlP/view?usp=sharing

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม  2566 

 - ประกาศและแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/17O7BXu-vj3ubG48wFWRF2PoyTi37nPQe/view?usp=sharing

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  2566 

   - เอกสาร ข.7/ม.ค./65 https://drive.google.com/file/d/1m4JnWCqGvzEqCoFNUcMNoYr2nP5j_tw-/view?usp=sharing

   - งวดเงิน งวดงาน https://drive.google.com/file/d/14kAG9fKtAMObT6Zas4xolDKzigsYLzdl/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-01 https://drive.google.com/file/d/1o4V9kf0KSJi5wYctxrKyKyI2j9sLC4bx/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-02 https://drive.google.com/file/d/1k_3jquug23L7kdkhA8GOlMpmWGo2sf-U/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-03 https://drive.google.com/file/d/1yFwASh-BX08scyeO_usLX6vjWtGxrqqr/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-04 https://drive.google.com/file/d/1QxDvsZdvrtbn_iHZhGVhuzb3CAhC5QTg/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-05 https://drive.google.com/file/d/1oBbXPGwYTIu2v-FRaOpq6SpdPcK5oMjf/view?usp=sharing

   - แบบแปลน 11046-06 https://drive.google.com/file/d/1Y-xiV7wxo90jTMuGEcHTQZgR_JRgQhND/view?usp=sharing

   - มาตรฐานรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 https://drive.google.com/file/d/1lPjPntQitFxfn_5hqreZiVLherfVh_k0/view?usp=sharing

   - มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 https://drive.google.com/file/d/1F33DHR5zTxmoYDYcFGC63bxQzKhJBEc7/view?usp=sharing

   - มาตรฐานงานวิศวกรรมโครงสร้าง_signed https://drive.google.com/file/d/1lELiSy9hUSpMAbPHdpm5Oj236OQtKmCX/view?usp=sharing

   - มาตรฐานงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร_signed https://drive.google.com/file/d/19ewFvPg7a73V_0qL24D-cooEglWeTFro/view?usp=drive_link

   - มาตรฐานงานวิศวกรรมโครงสร้าง_signed https://drive.google.com/file/d/1lELiSy9hUSpMAbPHdpm5Oj236OQtKmCX/view?usp=drive_link 

   - มาตรฐานงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม_signed https://drive.google.com/file/d/1rkVMWiYRXnP0nnJQabVoMFFfinS70uS9/view?usp=drive_link

   - เอกสาร ก.39 เม.ย. 53_signed https://drive.google.com/file/d/1uktBclOVFhqj7ok2D2gwX4bP1jRB0TqX/view?usp=drive_link

   - เอกสาร ก.147-148 กย53 https://drive.google.com/file/d/1CGeHoNktPWADPuisv1UmLhhs06xYw2-_/view?usp=drive_link

   - เอกสาร ก.77 มิ.ย 61_signed https://drive.google.com/file/d/1LQ4gAnuTLkYHckY8jvK_ydqhF34ulr-L/view?usp=sharing

   - เอกสาร ก.88 มิ.ย. 61_signed https://drive.google.com/file/d/1eW-cJvQfRR7SFrWG9gctV6aYwDBIl7n5/view?usp=drive_link

   - เอกสาร ก.113 ธ.ค. 58_signed https://drive.google.com/file/d/14rHtkpxBesBVN-KsAUFMQIUlJ5sX3mRj/view?usp=sharing

 - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1fc_rFNqwFjM_46s_r51RQDFhc00WRapK/view?usp=sharing

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่ ราคากลางงานก่อสร้าง  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  2566

   - BOQ ราคากลาง https://drive.google.com/file/d/1uLfyidM1tDdjrxX74Byd7IteEgYB7mEV/view?usp=sharing

   - บก 01 https://drive.google.com/file/d/1-eqk2KIPEylkTQnrFMROxgwYW9vB0I6B/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1fc_rFNqwFjM_46s_r51RQDFhc00WRapK/view?usp=sharing

5.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม  2566

   - ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1nkhSihy9--ozoZl5hmESSfHa_sxRw2Ek/view?usp=sharing

   - ร่าง TOR https://drive.google.com/file/d/1qyOWJlfa_AInHLfboXh_4Qyt5yTDP5JS/view?usp=sharing 

6.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ประกาศเชิญชวน)  ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม  2566

    - ประกาศ และเอกสารประกวดราคา https://drive.google.com/file/d/1v4qSHOGwEOk6EPtqFk7gfYyoDGPXpCI3/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1c58fREKaj8bjFtCtV30MOJiSpxsb_B-D/view?usp=sharing

7.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567

    - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1tRBaXnBr9ybcXDaWy5OXcIEhG2n9zh7S/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1n7PevOjzi7qk9fFgvvgPkP7dCOtde3cO/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1sZG9ecRS-xGx1iCyACLFS6rss6s6qQJZ/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh