ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) แบบเลขที่ ๑๑๐๔๖ + เอกสารเลข ข.๗ม.ค.๖๕ พื้นที่ใช้สอย ๒๙๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) แบบเลขที่ ๑๑๐๔๖ + เอกสารเลขที่ ./ ../๖๕ พื้นที่ใช้สอย ๒๙๕ ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ก่อสร้าง โรงพยาบาลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแบบของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการกำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 7,258,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

คลิกโหลด https://drive.google.com/file/d/1MB86FoWHtJqzkI76oV9fK0iXDq1RETeH/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh