ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-1.5.2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/1JFq0ey3_UFNtOFuhyMMu66vqLUdfjYvF/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh