ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.แปลงยาว 8 เดือน

            ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมพื้นที่ ๕,๙๒๘ ตารางเมตร ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๙๐๔.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้  ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

                 คลิก

 

Add comment


Security code
Refresh