วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่บริการดี มีมาตรฐาน

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการด้านดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบงานสำคัญ ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำขวัญ

บริการด้วยหัวใจ รักใคร่สามัคคี (4H : Head Heart Hand Health)