วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น       นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว โดยมี นางสุนันทา ชนะวรรณ์ ...
วันที่  23 สิงหาคม  2561  เวลา 8.30  น                 โรงพยาบาลแปลงยาวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแปลงยาว ปีงบประมาณ2561 ระหว่าง วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยแพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ...
          สไลด์นิเทศงานรอบที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 Download    
วันที่18 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น. แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวได้เปิดการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอแปลงยาวเข้าร่วมอบรมโดยแบ่งเป็น3รุ่น ...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น         แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า เครือข่ายสุขภาพ อำเภอแปลงยาว ปี2561  และได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ...
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น         งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลแปลงยาวจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย สุขภาพอำเภอแปลงยาว ประจำปี 2561” ...
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว  พร้อมด้วยกำนันสมยศ พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลวังเย็น ได้เยี่ยมผู้ป่วย ณ อาคารผู้ป่ายในโรงพยาบาลแปลงยาว  เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันสตรีสากล โดยมีแพทย์หญิงทิพวรรณ ...