ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลแปลงยาว)   มีความประสงค์จะประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 868,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่   คลิกดาวน์โหลด

         โรงพยาบาลแปลงยาว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

Add comment


Security code
Refresh