คำขวัญ
บริการด้วยหัวใจ รักใคร่สามัคคี (4H : Head Heart Hand Health)
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังให้คำปรึกษาของโรงพยาบาลแปลงยาว<ดาวน์โหลดคลิ๊ก>
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่บริการดี มีมาตรฐาน