ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2563

 ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กองบริหารการสาธารณสุข  https://phdb.moph.go.th/main/upload/ebook/web/20190916111944/