ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565-นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

MOIT2-2565-บันทึกจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/12-I-wyfzAr4V862Bw3MjSv72jLx-y0Pm/view?usp=sharing

MOIT2-2565-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล-บันทึกจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1QZqY4Q8JnI805UIyVnxn3zpeHTIW-PZ4/view?usp=sharing

MOIT2-2565-เล่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1Nl2Ex0d_M6HXeaEWstatQpCt00FCkZQx/view?usp=sharing