ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


           ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร  ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีแนวทางปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จรรยาบรรณ และตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิก ประกาศ สป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

          

 

Add comment


Security code
Refresh