ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

 

ประกาศ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง    การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

              คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆของผู้เสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ. 55 ประกอบกับได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ ตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน ๓ ด้าน

 

 

 

             จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

             3.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอโซน คลีน แคร์ (ไม่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน ๓ ด้าน)

 

             3.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มานพ (ไม่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน ๓ ด้าน)

 

                                          ประกาศ  ณ วันที่  22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  ดาวน์โหลด คลิก

 

Add comment


Security code
Refresh