ประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อและราคากลาง ป.ช.ช.7


โรงพยาบาลแปลงยาว จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  เครื่องปรับอากศจำนวน 5 เครื่อง เป็นเงินรวม 235,000 บาท จึงขอเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อราคากลาง   ตามหนังสือแจ้งเวียนของสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมีรายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ  ตาราง ปปช.7

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWazMzQ0lnaTJKcm8

Add comment


Security code
Refresh