ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลา 11 เดือน

 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พื้นที่รวม 6,640 ตารางเมตร เป็นเวลา 11 เดือน ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๓,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดย  คลิก

Add comment


Security code
Refresh