ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว ปี 2563

                  โรงพยาบาลแปลงยาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิก

Add comment


Security code
Refresh