ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลแปลงยาว) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) จำนวน 1 คัน


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๘-๙๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ  คลิกประกาศ