เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/open?id=1CYSpYCyr9CkmH-N4E5Q_Fdn_5Ur4WmYe

Add comment


Security code
Refresh