โคงการการซ้อมแผนเตรียมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำอำเภอแปลงยาว ปี2559

คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลแปลงยาว ได้จัดโคงการการซ้อมแผนเตรียมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำอำเภอแปลงยาว ปี2559 ในระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแปลงยาวโดยในวันนี้แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว) ให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรมและต้อนรับวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมที่6ชลบุรี