ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลแปลงยาวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)