การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ประจำปี 2559

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ประจำปี พ.ศ. 2559

ณ บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา