วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และทดสอบสมรรถภาพ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ครั้งที่ 5

2 เมษายน 2559