ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เป็นเวลา 8 เดือน

 

ด้วยโรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมพื้นที่ ๕,๙๒๘ ตารางเมตร เป็นเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 995,904.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)

จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดของงานจ้างเหมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

คลิก https://drive.google.com/open?id=1z3ZDu_YRuQf-HHdHohl89pw5dBEdK_OE