ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ ปี2558

1. อ าเภอ TO BE NUMBER ONE อันดับที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๘

๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา อันดับที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕8

๓. Best practice ยาเสพติด ล าดับที่ ๒ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

๔. การด าเนินสมาธิบ าบัดในสถานบริการดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ปี๒๕๕๘

๕. รพ.สต.หนองไม้แก่น ได้รับรางวัลจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ ๑ ระดับจังหวัด และเป็นที่ ๒ ระดับเขต

๖. นางสาวดาวรุ่ง บัวผัน ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ประเภทพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

๗. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

๘. โรงพยาบาลผ่านการรับรองประเมินซ ้าตามมาตรฐาน HA ปี ๒๕๕๘

๙. เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีผ่านมาตรฐานเขต ระดับดี ปี ๒๕๕๘

๑๐. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๕๘

๑๑. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดซ า ปี ๒๕๕๘

พันธกิจ

 

 

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการด้านดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบงานสำคัญ ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระมรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลที่พัมนามาจากสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสาขาตั้งแต่ พ.ศ.2521 สถานีอนามัยตำบลวังเย็น กิ่งอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณปี 2521 ทำการก่อสร้าง บนที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ เปิดดำเนินการกิจการในฐานะสถานีอนามัยตำบลวังเย็น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ 2 คน

ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เป็นเวลา 8 เดือน

 

ด้วยโรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมพื้นที่ ๕,๙๒๘ ตารางเมตร เป็นเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 995,904.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)

จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดของงานจ้างเหมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

คลิก https://drive.google.com/open?id=1z3ZDu_YRuQf-HHdHohl89pw5dBEdK_OE