ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ ปี2558

1. อ าเภอ TO BE NUMBER ONE อันดับที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๘

๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา อันดับที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕8

๓. Best practice ยาเสพติด ล าดับที่ ๒ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

๔. การด าเนินสมาธิบ าบัดในสถานบริการดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ปี๒๕๕๘

๕. รพ.สต.หนองไม้แก่น ได้รับรางวัลจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ ๑ ระดับจังหวัด และเป็นที่ ๒ ระดับเขต

๖. นางสาวดาวรุ่ง บัวผัน ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ประเภทพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

๗. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

๘. โรงพยาบาลผ่านการรับรองประเมินซ ้าตามมาตรฐาน HA ปี ๒๕๕๘

๙. เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีผ่านมาตรฐานเขต ระดับดี ปี ๒๕๕๘

๑๐. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๕๘

๑๑. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดซ า ปี ๒๕๕๘

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระมรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลที่พัมนามาจากสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสาขาตั้งแต่ พ.ศ.2521 สถานีอนามัยตำบลวังเย็น กิ่งอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณปี 2521 ทำการก่อสร้าง บนที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ เปิดดำเนินการกิจการในฐานะสถานีอนามัยตำบลวังเย็น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ 2 คน

พันธกิจ

 

 

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการด้านดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบงานสำคัญ ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ